ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Κυψέλες συνεργατισμού»

Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε σύμπραξη με την ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις Συνέργειες οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Πρόκειται, για ένα μοντέλο εναρμόνισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και συνεργειών μεταξύ – παραγωγών- εργαζομένων –και καταναλωτών, με σαφή διάκριση από το μοντέλο της αγοράς.

Ένα μοντέλο οριζόντιας οργάνωσης της παραγω-κατανάλωσης σε αντίθεση με καθετοποίηση που εκφράζει το μοντέλο της αγοράς και των κρατικών επιχειρήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει απαγορευτικό κόστος για παροχή προσβάσιμων  κοινωνικών υπηρεσιών για ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτή η διαφοροποίηση της οριζόντιας οργάνωσης και της παραγω-κανάλωσης  είναι θεμελιώδης αρχή για την επιτυχία των εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, αφού δίνει την δυνατότητα να επενδύσουν από κοινού, παραγωγοί και καταναλωτές σε ένα κοινό στόχο.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στον αγροδιατροφικό τομέα, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην πράσινη ενέργεια, τα αλληλοασφαλιστικά ταμεία, οι συνεταιρισμοί και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στο χώρο της υγείας και παιδείας, έχουν ως βασική αρχή ότι: τα συμφέροντα παραγωγών, εργαζομένων και καταναλωτών ταυτίζονται και έχουν ως κοινό γνώρισμα την μείωση του κόστους των συναλλαγών.

Αυτή η οριζόντια σχέση στην οργάνωση  είναι και η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκεί που η αγορά δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει λόγω έλλειψης κερδοφορίας και το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες λόγω υψηλού κόστους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις που ιδρύονται ασφυκτιούν και μαραζώνουν χωρίς την δυνατότητα να σχηματίσουν μια οικονομία κλίμακας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Κυψέλες συνεργατισμού»

Με αυτή την φιλοσοφία και την λογική της συμπληρωματικότητας στο σύστημα της αγοράς, με τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια, προτείνουμε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης παρέμβασης σε μια κοινότητα και όχι απλά την στήριξη μεμονωμένων κοινωνικών επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να συνθλιβούν σε ένα αφιλόξενο οικονομικό περιβάλλον.

Προτείνουμε το οργανωτικό σχήμα των Κοινωνικών Συμπράξεων «Κυψέλες Συνεργατισμού»

Με βάση το μοντέλο “πρότυπα καινοτόμα σχέδια για την κοινωνική οικονομία” προτείνουμε το οργανωτικό σχήμα των κοινωνικών Συμπράξεων «Κυψέλες Συνεργατισμού» οι οποίες θα συγκροτούνται από τουλάχιστον 5 εταίρους κοινωνικές επιχειρήσεις , Συνεταιρισμούς, και κοινωφελείς επιχειρήσεις Δήμων με αντικείμενο  εφαρμογές:

Στον Αγροδιατροφικό τομέα προτείνουμε:  Συμπράξεις μεταξύ ομάδων παραγωγών, κοινωνικών Συνεταιρισμών, καταναλωτικών Συνεταιρισμών η και δομών αλληλεγγύης με βάση την αναλυτική πρότασή μας για τα κοινωνικά αγροκτήματα, αξιοποιώντας σχολάζουσες δημόσιες και ιδιωτικές γαίες.

Στο τομέα της πράσινης ενέργειας προτείνουμε: Συμπράξεις μεταξύ ενεργειακών συνεταιρισμών ,Δήμων και ενώσεων καταναλωτών.

Στο τομέα υγείας προτείνουμε: Συμπράξεις Κοινωνικών επιχειρήσεων με Δημοτικές επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας και Νοσοκομεία.

Στο τομέα τουρισμού προτείνουμε: Συμπράξεις φορέων κοινωνικά υποστηριζόμενης  γεωργίας σε συνέργειες με το τουρισμό και  με αντικείμενο την αγροδιατροφή και Τοπική αυτάρκεια με τον ποιοτικό  τουρισμό κοινωνικής εμπειρίας και συνέργειες με φορείς πολιτιστικής επιχειρηματικότητας

Στο τομέα Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Διαχείριση πρασίνου κ.ά Συμπράξεις Κοινωνικών επιχειρήσεων με Δήμους, νοσοκομεία και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο τομέα της εκπαίδευσης της επικοινωνίας και της επιχειρηματικότητας διαδικτύου. Συμπράξεις κοινωνικών επιχειρήσεων με καταναλωτικές οργανώσεις και συλλόγους γονέων κηδεμόνων.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο προσανατολισμός στη πραγματική οικονομία μέσω της κοινωνικά υποστηριζόμενης Γεωργίας με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής και της μείωσης του κόστους συναλλαγών  μέσω εργασιακών και καταναλωτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών Συμπράξεων.

Η συμπληρωματικότητα στο τοπικό εισόδημα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ,ενίσχυση της τοπικής αυτάρκειας στο τομέα της αγροδιατροφής και μείωση του κόστους ζωής με το περιορισμό της διαμεσολάβησης της διακίνησης των προϊόντων από τους παραγωγούς στο καταναλωτή.

Η συγκρότηση του υποκείμενου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύζευξη με τις ανάγκες και τους στόχους των ΟΤΑ είναι βασική προϋπόθεση εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου παράλληλα με την προώθηση των τοπικών ενώσεων – άρθρο…. 4430 ΤΑΠ

Ο σχεδιασμός  ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Κυψέλες συνεργατισμού»  διαπνέεται από την αντίληψη «Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

·         Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος από όλους τους φορείς και συλλογικότητες του Δήμου.

·         Αξιολόγηση υφισταμένων μελετών, καταγραφών κτλ σχετικά με ανενεργούς υλικούς πόρους του Δήμου και με τη δυναμική των οργανώσεων των Κοινωνίας των Πολιτών σε σχέση με την Κ.Ο.  και συμπλήρωσή τους με έρευνες πεδίου, όπου απαιτούνται, συγκεκριμένα για τους σκοπούς του ως άνω Στρατηγικού Σχεδίου

·         Διοργάνωση των απαραίτητων ημερίδων και συναντήσεων εργασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών

·         Οργανωτικό μοντέλο διαμόρφωσης κοινωνικού επιχειρηματικού υποκειμένου για την οργάνωση και λειτουργία Συνεταιρισμών Εργαζομένων και ΚΟΙΝΣΕΠ (σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016 για την Κ.Ο.) στα ακόλουθα π.χ. αντικείμενα:

·         Σχεδιασμός και υποστήριξη στη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.

Οφέλη και προστιθέμενη αξία (στο επίπεδο των Τοπικών Κοινωνιών) χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι:

ü  Εξοικονόμηση/Αξιοποίηση Πόρων

ü  Αύξηση της Απασχολησιμότητας

ü  Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

ü  Μειωμένο κόστος ανά μονάδα προσφερόμενης κοινωνικής υπηρεσίας.

ü  Αυξημένες παροχές υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία με την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ανενεργών διαθέσιμων υλικών πόρων.

ü  Αυξημένη απόδοση των ανενεργών ανθρώπινων και υλικών  πόρων από τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.

ü  Αυξημένη κοινωνική ευθύνη με το νέο μείγμα εργασιακών σχέσεων.

ü  Ενίσχυση των κοινωνικών δομών των Δήμων μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κοινωφελείς δράσεις των Δήμων.

ü  Ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας .

ü  Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον και πολιτισμό.

ü  Δημιουργία υλικής βάσης για την ανάπτυξη της συμμετοχικής Δημοκρατίας στους δήμους που θέλουν να αναπτύξουν την θεσμική και κοινωνική καινοτομία π.χ.  Έξυπνες Πόλεις Ενεργειακούς συνεταιρισμούς  κτλ.

Σχετικά κείμενα

Ø  Συνέργειες κοινωνικών συνεταιρισμών με δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» Βασίλης Τακτικός

Ø  Επαναξιολογώντας την εργασία Του Jeremy Rifkin

Ø  Οι προτάσεις μας για «Συνεταιρισμούς εργαζομένων» στους Δήμους:

στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου

και τις παραλίες.

Ø  Για κοινωνικά Αγροκτήματα και γέφυρες μεταξύ αγροτικής παραγωγής και βιοτουρισμού και ενεργειακούς Συνεταιρισμούς Ευάγγελος Σπινθάκης Ø  η πρόταση μας προς την κυβέρνηση για κοινωνικοποίηση του προσφυγικού