2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου:

  1. Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής    200.000,00 ευρώ.
  • Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής      650.000,00 ευρώ.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής    650.000,00 ευρώ.

Προθεσμίες:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:             29/05/2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                 07/08/2023 και ώρα 15:00

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές

επιχειρήσεις αρκεί η αίτηση στήριξης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση

καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και

απόκτηση ΑΦΜ,

β. το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την

απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ

του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους

παραπάνω φορείς δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι.

γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή

εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό

Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Επισημαίνεται ότι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:

α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του νόμιμου

εκπροσώπου,

24

β) υποχρεούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης να έχουν συστήσει το νομικό

πρόσωπο του φορέα, να έχουν αποκτήσει ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη

δραστηριότητας στην ΟΤΔ:

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης,

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν μετά από αίτημα του

δικαιούχου και έγκριση από την ΟΤΔ.

3. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε

επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την

παρούσα (Παράρτημα ΙΙ_3 «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση»).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ:  Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

 Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά

οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν

κτιριακές υποδομές, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό

μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και

35

πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται

στο 15 %. Επιπρόσθετα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Σε περιπτώσεις

εκσυγχρονισμών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης είναι δυνατή η υπέρβαση του εν λόγω

ανώτατου ποσοστού σε σχέση με τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης.

2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο

εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης,

ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης

ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της

ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική

δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας

και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων

ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για

την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού

τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. ii)

Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι

επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις

περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, δεν

είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν

οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα

από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες

συμβούλου και πιστοποίησης.

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών

μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής

προστασίας εγκαταστάσεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας,

όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά

με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών

για μελέτες σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύνανται να συμπεριλαμβάνονται

και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης

στήριξης. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους

της πράξης. Από τις ανωτέρω δαπάνες όταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Κανονισμού

(ΕΕ) 651/2014, επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του

άρθρου 44 περίπτωση II Γii9 της Υ.Α 1337/04.05.2022 και μπορεί να θεωρηθούν άυλα

στοιχεία ενεργητικού. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στα 2108813760 και 6936705231 ή 2692051647 στείλτε e-mail στο inmeko@otenet.gr ή office@coopsociety.gr με θέμα: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε, μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας.