ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ»

Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο αξιοποίηση του  κοινωνικού κεφαλαίου των συλλογικοτήτων, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία που ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού» και το οποίο προβλέπει: Συνέργειες συλλογικών οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Πρόκειται για ένα μοντέλο εναρμόνισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και συνεργειών μεταξύ παραγωγών- εργαζομένων και καταναλωτών, με σαφή διάκριση από το μοντέλο της αγοράς.

Ένα μοντέλο οριζόντιας οργάνωσης της παραγω-κατανάλωσης σε αντίθεση με καθετοποίηση που εκφράζει το μοντέλο της αγοράς και των κρατικών επιχειρήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει απαγορευτικό κόστος για παροχή προσβάσιμων  κοινωνικών υπηρεσιών για ολόκληρη την κοινωνία.

Με τις Κυψέλες  συνεργατισμού η ίδια η τοπική κοινωνία γίνεται επενδυτής μέσα από τους συλλογικούς της φορείς με στόχο να καλύψει τοπικές ανάγκες.

Αυτή η διαφοροποίηση της οριζόντιας οργάνωσης και της παραγω-κανάλωσης  είναι θεμελιώδης αρχή για την επιτυχία των εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, αφού δίνει την δυνατότητα να επενδύσουν από κοινού, παραγωγοί και καταναλωτές σε ένα κοινό στόχο.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στον αγροδιατροφικό τομέα, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην πράσινη ενέργεια, οι συνεταιρισμοί και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στο χώρο της υγείας και παιδείας, έχουν ως βασική αρχή τα συμφέροντα παραγωγών, των εργαζομένων και των καταναλωτών τα οποία ταυτίζονται και έχουν ως κοινό γνώρισμα την μείωση του κόστους των συναλλαγών.

Αυτή η οριζόντια σχέση στην οργάνωση  είναι και η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και εμφανίζεται εκεί που η αγορά δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει λόγω έλλειψης κερδοφορίας και το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες λόγω υψηλού κόστους.

Οι  «Κυψέλες Συνεργατισμού» προτείνεται να συγκροτούνται από τουλάχιστον 5 εταίρους κοινωνικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, και κοινωφελείς επιχειρήσεις Δήμων με αντικείμενο και εφαρμογές:

Στον Αγροδιατροφικό τομέα προτείνονται:  Συμπράξεις μεταξύ ομάδων παραγωγών, κοινωνικών Συνεταιρισμών, καταναλωτικών Συνεταιρισμών η και δομών αλληλεγγύης, για τα κοινωνικά αγροκτήματα, αξιοποιώντας σχολάζουσες δημόσιες και ιδιωτικές γαίες, είτε δημιουργώντας υποδομές να λειτουργήσουν αγροτουριστικά ολόκληρα χωριά. 

Στο τομέα της πράσινης ενέργειας προτείνονται: Συμπράξεις μεταξύ ενεργειακών συνεταιρισμών ,Δήμων και ενώσεων καταναλωτών.

Στο τομέα υγείας προτείνονται: Συμπράξεις Κοινωνικών συνεταιρισμών  με Δημοτικές επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας και Νοσοκομεία.

Στο τομέα τουρισμού προτείνονται: Συμπράξεις φορέων κοινωνικά υποστηριζόμενης  γεωργίας σε συνέργειες με το τουρισμό και  με αντικείμενο την αγροδιατροφή και Τοπική αυτάρκεια με τον ποιοτικό  τουρισμό κοινωνικής εμπειρίας και συνέργειες με φορείς πολιτιστικής επιχειρηματικότητας

Στο τομέα Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Διαχείριση πρασίνου κ.ά Συμπράξεις Κοινωνικών επιχειρήσεων με Δήμους, νοσοκομεία και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο τομέα της εκπαίδευσης της επικοινωνίας και της επιχειρηματικότητας διαδικτύου: Συμπράξεις κοινωνικών επιχειρήσεων με καταναλωτικές οργανώσεις και συλλόγους γονέων κηδεμόνων.

Τέλος στον τομέα της ψυχαγωγίας προτείνονται συνεργατικά σχήματα συλλόγων με κοινωνικούς συνεταιρισμούς που θα αναλαμβάνουν την οργάνωση εκδηλώσεων και πανηγυριών με στόχο την αναβάθμιση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η ομοσπονδιοποίηση των συλλόγων σε κάθε νομό είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις συγκρότησης του κοινωνικού κεφαλαίου, της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και του βιοτουρισμού.