Θεσμοί της ΕΕ για την Κοινωνική Οικονομία

Κοινωνική οικονομία που τονώνει το μετασχηματιστικό δυναμικό των κοινοτήτων

Το REVES, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών κοινωνικής οικονομίας, το Ασιφέρο/Ντάφνι (Δίκτυα Δωρητών και Ιδρυμάτων στην Ευρώπη), το CEFEC/Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ευρώπη και το ECFI (Πρωτοβουλία Του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κοινότητας) είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν σε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων.

Οι οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας διαδραματίζουν πρωτοποριακό ρόλο στις μεταβατικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο – και σε αυτήν για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ωστόσο, τα δυνητικά και εναλλακτικά μοντέλα τους εξακολουθούν να στερούνται προβολής και αναγνώρισης σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας ή της αγροτικής ανάπτυξης.

Αυτή η σειρά διαδικτυακών σεμιναρινιών θα ρίξει ισχυρότερο φως στις υφιστάμενες καινοτόμες πρακτικές και προκλήσεις, θα διερευνήσει τις δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας, ιδίως μεταξύ της κοινωνικής οικονομίας, των δημόσιων αρχών και των (κοινοτικών) ιδρυμάτων και θα συζητήσει τις προοπτικές πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής.

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κάθε εκδήλωση διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο εγγραφής!

24 Μαρτίου 2021, 2μμ-5μμ, «Απασχόληση και Ανάπτυξη – Πράσινη οικονομία για τη βελτίωση της απασχόλησης»:

Το σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθεί στο ρόλο της κοινωνικής οικονομίας (με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία) στην πράσινη μετάβαση. Εκτός από μια σειρά μαρτυριών από επαγγελματίες της κοινωνικής οικονομίας από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, θα συμμετάσχουν και η Miia Rossi-Gray, η ΓΔ Απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ευρωβουλευτής Dragos Pislaru.

Θα βρείτε το πρόγραμμα εδώ.
Η εγγραφή για την εκδήλωση της 24ης Μαρτίου είναι δυνατή εδώ.

16 Απριλίου 2021, 9 π.μ. – 12.30 π.μ., “Συμμετοχικός συν-σχεδιασμός αναπτυξιακών στρατηγικών σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Ευκαιρίες και Προκλήσεις”

Η εκδήλωση θα παράσχει μια εικόνα του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας ως εταίρου για τις δημόσιες αρχές στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα συνεργασίας και καινοτόμων πρακτικών, αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι παράγοντες. Η σύνοδος II θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τέλος, οι ευρωβουλευτές Niklas Nienaβ και Laurent de Mercey, ΓΔ Regio, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τις (επερχόμενες) πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση της συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Θα μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

28 Απριλίου 2021, 2μμ-5 μ.μ., «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της τοπικής δράσης για το παγκόσμιο καλό. Ιδρύματα στήριξης της τοπικής κοινωνικής οικονομίας για την ατζέντα του 2030»

Κράτα την ημερομηνία! Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα.


Social economy stimulating the transformative potential of communities

REVES, the European Network of Cities and Regions for the Social Economy, Assifero/Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), CEFEC/Social Firms Europe and ECFI (European Community Foundation Initiative) are glad to invite you to a series of webinars.

Social economy organisations play a pioneering role in transition processes at local level – and therewith for Europe as a whole. However, their potential and alternative models still lack visibility and recognition in a number of areas, including green transition and circular economy or rural development.

This series of webinars will shed a stronger light on existing innovative practices and challenges, explore possibilities for better cooperation in particular between the social economy, public authorities and (community) foundations and discuss EU policy perspectives around the Recovery Plan, including Cohesion Policy Funds.

You will find more details below. Please note that each event has a separate registration link!

24 March 2021, 2pm-5pm, “Employment and Growth – Green economy for improving employment”:

This seminar will focus on the role of the social economy (with a particular focus on work integration social enterprises) in green transition. Beside a number of testimonies by social economy practitioners from different EU Member States, also Miia Rossi-Gray, DG Employment, European Commission and MEP Dragos Pislaru will join the discussions.

You will find the programme here.
Registration for the event of 24 March is possible here.

16 April 2021, 9 am – 12.30am, “Participatory co-design of development strategies in rural and peripheral areas. Opportunities and Challenges”

The event will provide an insight in the role of the social economy as a partner for public authorities in the revitalisation of rural areas, newly emerging models of cooperation and innovative practices, but also the obstacles the various players are facing. Session II will focus particularly on initiatives in the cultural and creative sector. Finally, MEP Niklas Nienaβ and Laurent de Mercey, DG Regio, European Commission will join discussions around (upcoming) EU policies and initiatives that might help stimulating participation, creativity and innovation in rural areas.

The programme can be found here.
You will be able to register here.

28 April 2021, 2pm-5 pm, “Unlocking the potential of local action for global good. Foundations supporting local social economy for the 2030 agenda”

Save the date! More information to follow shortly.


Επισκέψεις στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018-2019
(ενημερωτική έκθεση)

Η διοργάνωση ακροάσεων, κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ, αποσκοπούσε στη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών υπό την ευρύτερη έννοιά της, ώστε να αξιολογηθεί η γνώση και η συμμετοχή της στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου . Ήταν εποικοδομητική και χρήσιμη διότι επέτρεψε στην ΕΟΚΕ να δημιουργήσει άμεσο δεσμό με όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας των πολιτών των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις. Αποκάλυψε ένα σημαντικό αίτημα της κοινωνίας των πολιτών για ενημέρωση. Πάντως, ο προσανατολισμός του εγχειρήματος ήταν πιο πολιτικός.