Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσκληση για επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση Επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) έχει γνωρίσει διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της αναζήτησης νέων μοντέλων ανάπτυξης και κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης στο πλαίσιο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ωφέλειας.

H δράση, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, στοχεύει:
– στην ενίσχυση προσπαθειών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
– στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού
– στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων
Αφορά σε υποστήριξη των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μιας θέσης εργασίας.

Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες, που αφορούν κατά κύριο λόγο το μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας αλλά και λειτουργικά έξοδα, προμήθεια εξοπλισμού καθώς και άλλες δαπάνες (ενδεικτικά: αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, κλπ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι φορείς που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας [Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α’/2016), άρθρο 3] και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000 € έως 100.000 €.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, ορίζεται το διάστημα από 26/4/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/6/2021 και ώρα 15:00.


Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΔΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pepna.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ύψους 1.000.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.