Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών – Δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους.

Website: www.migrant.gr

Facebook: https://www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/

Twitter: https://twitter.com/migrantsforum

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/migrantsforumgr?originalSubdomain=gr

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_TBUTfA1iN5Ep0ygDWDx3g

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) είναι ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο σωματείο, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002, και τα μέλη του σήμερα αριθμούν περί τις 40 συλλογικότητες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η προώθηση της ένταξης των μεταναστών ενισχύοντας την ατομική και συλλογική ευθύνη και συμμετοχή τους, μέσω συνεργασίας με τους θεσμούς, τις ΜΚΟ και την κοινωνία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΡΑΜΑ: Οραματιζόμαστε μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους.

ΑΞΙΕΣ:

 • Αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο, που προστατεύεται με την εξασφάλιση των βασικών του δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα στην τροφή, τη στέγαση, την εργασία, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή στα κοινά.
 • Iσότητα – ισονομία, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Αλληλεγγύη, σε μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες, ανέργους και φτωχούς.
 • Δημοκρατία, ως στάση ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
 • Δικαιοσύνη, ως βάση για αμοιβαία ευθύνη και κοινωνική συνοχή.
 • Συνεργασία – Συλλογικότητα, που στηρίζεται στον διάλογο και την κατανόηση και οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο βασικός μας σκοπός είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και η ισότιμη εργασιακή και κοινωνική ένταξη.

ΔΡΑΣΗ: Για να πετύχουμε το σκοπό μας, ενεργοποιούμαστε και δρούμε προς τους εξής επιμέρους στόχους:

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Προώθηση της αλλαγής του ελληνικού & ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των πολιτικών που εφαρμόζονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.

ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Ενδυνάμωση των μεταναστών και των οργανώσεών τους για να προωθούν την ένταξή τους με ατομική και συλλογική ευθύνη.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ: Συμβολή στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού.


Για την υλοποίηση του έργου και των δράσεών μας ενεργοποιούμαστε σε τρεις διαφορετικούς, αλληλένδετους όμως, χώρους: στις κοινότητες των ίδιων των μεταναστών, μέσα στην ελληνική κοινωνία, και απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, με τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της.

Σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, συμβάλλουμε:

 • στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • στην προώθηση των προτάσεων και των αιτημάτων τους και στην εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τα θεσμικά της όργανα, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς
 • στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • στην αυτό-οργάνωση των κοινοτήτων και στην εκπαίδευση των στελεχών τους ώστε να δρουν ενεργά και υπεύθυνα για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία


Όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία, φροντίζουμε για:

 • την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • την παράλληλη προώθηση των αξιών της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής συμβίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά
 • τη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς και Κοινωνικές Οργανώσεις
 • τη συμμετοχή σε δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, είτε ως συλλογικός φορέας των μεταναστευτικών κοινοτήτων είτε από κοινού με συνεργαζόμενους κοινωνικούς εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.


Όσον αφορά στην Ελληνική Πολιτεία, ενεργοποιούμαστε έντονα για:

 • τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στους μετανάστες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που τους αφορούν
 • την κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και τη χρήση εργαλείων όπως υπομνήματα, συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία κτλ., προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων
 • τη συμμετοχή στη βελτίωση όχι μόνο του μεταναστευτικού νόμου, αλλά όλου του φάσματος των νόμων, κανονισμών και διατάξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των μεταναστών, απ` όποιο όργανο ή θεσμό της Πολιτείας κι αν πηγάζουν.

Η συνεργασία και ο εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ των τριών αυτών χώρων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού μας, καθώς απαιτείται τόσο η ενεργός συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων και η αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όσο και τα θεσμικά πλαίσια που θέτει η Πολιτεία, για να οδηγηθεί τελικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία σε αρμονική συνύπαρξη και πρόοδο.

Email: info@migrant.gr | Τηλέφωνο: 2108831620